Yönetim Planı 17323 Parsel

“VALİDESUYU KONUTLARI” SİTESİ YÖNETİM PLANI

(Bu yönetim planı 17323 parselde bir bütün olarak hüküm ifade eder.)


GİRİŞ


İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy mevkiinde kain tapunun, 2.Bölge, 12 pafta, 17323 nolu parselinde kayıtlı 1930.09 m2 ‘lik arsa üzerinde inşa edilen veya edilecek 2 adet işyeri ve 40 adet konut vasıflı bağımsız bölümler ve eklentileri ve ticari donatı alan ve üniteleri, ortak kullanım yerleri, altyapı tesisleri, sosyal tesisler bunların yönetimi bakımından birbiri ile bağlantılı birden çok yapıyı kapsayan toplu yapı alanı Kat Mülkiyeti Kanunu ‘nun ve ilgili tüm yasaların emredici hükümleri saklı kalmak üzere işbu Yönetim Planı’na göre yönetilir.

UĞURGÜL İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş. tarafından seçeneklerini farklı yaşam biçimlerine göre düzenlediği, Türk Mimarisinin çağın teknolojik gereklerine uygun olarak yeniden yorumladığı, yaşayanlara güven, rahatlık ve huzur sunmak üzere her türlü detayın titizlikle düşünüldüğü bu yerleşim projesinde, iyi komşuluk ilişkileri içerisinde birlikte olma mutluluğunun yaşanacağı, karşılıklı haklara saygıyı ve özveriyi ön planda tutarak ortak kuralların benimsenip paylaşılacağı, doğa ile içi içe ve doğaya uyumlu ve çevresini koruyan mutlu bir yaşamın paylaşılacağı Validesuyu Konutları Sitesi kurulmuştur.

İşbu Yönetim Planının ayrılmaz bir parçasını oluşturan bu giriş bölümünde, belirtilen ilkelere uyulması ve bu ilkeler doğrultusunda hareket edilmesi zorunludur.

TANIMLAR:

A. Bağımsız Bölüm:
Ana taşınmazdaki ana yapıların (blokların) projesine göre başlı başına kullanılmaya elverişli bulunan ve KMK ‘na göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine “Bağımsız Bölüm” denir.

B. Kat Malikleri:
Bağımsız bölüm üzerinde kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti, bu hakka sahip olanlara “Kat Maliki” denir. Kat irtifak hakkı sahibi de kat maliki olarak değerlendirilir.
C. Blok Yapı:
Her bağımsız parsel üzerinde yer alan apartmanlardan her biri “ Blok Yapı “ olarak adlandırılır.

D. ANA TAŞINMAZ:
Bağımsız her bir parsel üzerinde yer alan Blok Apartmanların birlik teşkil ettiği yapılar kümesidir.

E. Blok Kat Malikleri Kurulu (BKMK):
Her bir Blok Yapıdaki bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kuruldur. Kısaca “BKMK” olarak adlandırılır.

F. Blok Temsilcileri:
BKMK tarafından o bloktan iki kişi olarak seçilen ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda o bloğu temsil eden kişilerdir.

G. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu:
Blok temsilcilerinden oluşan ve sitenin genel yönetiminde karar verme yetkisine sahip en yüksek karar organı olan kuruldur. Kısaca “TYTK” olarak adlandırılır.

H. Site Yönetim Kurulu:
TYTK tarafından kendi içinden veya kat malikleri içinden veya dışarıdan seçilen, üç kişiden oluşan, TYTK tarafından alınan kararları uygulayan ve sitenin her türlü yönetim işlerinden sorumlu ve yetkili olan kuruldur. Kısaca “STK” olarak adlandırılır.

İ. Site Denetim Kurulu:
TYTK tarafından kat maliklerinden seçilen denetim organıdır. Kısaca “SDK” olarak adlandırılır.

J. Site: (VALİDESUYU KONUTLARI)
Yukarıda tapu kaydı yazılı olan parseller üzerinde yer alan, konut, işyeri, yüzme havuzu, sosyal tesisler, otoparklar, yollar, yeşil alanlar, spor alanlarından oluşan,ilişik vaziyet planında yer alan ve tariflenen alan ve yapıların bütünüdür. (Ek-1 Vaziyet Planı)

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

MADDE.1. İstanbul İli, Küçükköy mevkiinde kain tapunun, 2.Bölge, 12 pafta, 17323 nolu parselinde kayıtlı arsa için T.C. Gaziosmanpaşa Belediyesinden onaylı vaziyet planı ile Yapı Ruhsatı kapsamında onaylanmış projesine göre inşa edilen 2 adet işyeri ve 40 adet konut ve işyerini içeren yapı topluluğunun Yönetimi için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince işbu yönetim planı hazırlanmış ve onaylanmıştır.

MADDE.2. Yönetim Planı, Kat İrtifakının kuruluşu sırasında yukarıda belirtilen 17323 nolu parselin tapu kaydının beyanlar hanesine kaydedilmiştir.

MADDE.3. Yönetim Planı, 17323 nolu parsel üzerindeki yapılardan oluşan VALİDESUYU SİTESİ adlı gayrimenkul için kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.

MADDE.4. Yönetim Planı, yukarıda yazılı olduğu üzere 17323 nolu parsel üzerinde inşa edilen binaların kullanma maksat ve şeklini, işletme masraflarının temelini teşkil eden gelir ve giderlerin toplanmasını ve sarfını tanzim eder.

MADDE.5. Bu yönetim planının kapsamı aşağıdaki bentlerde gösterilmiştir;

a) Yer Bakımından : Yönetim Planının hükümleri, Validesuyu Konutları Sitesi sınırları içinde kalan 17323 nolu parselde oluşan arazi ile bunların üstünde ve altında meydana getirilmiş bütün bina ve tesisleri, ağaçları ve çevre düzenlemesini, eklenti yahut teferruat niteliği taşıyan tüm objeleri, bu nitelikte olmasa bile sitede bulunan veya bulundurulan sair eşya ve malları kapsar.

b) Kişi Bakımından : Yönetim Planının hükümleri, Validesuyu Konutları Sitesi Bağımsız Bölüm malikleri ile bunlara bağımlı olarak bulunanları, herhangi bir suretle yararlananları ve sitenin tamamı veya bir bölümünü yahut bağımsız bölümleri üzerinde her ne türden olursa olsun başkaca ayni veya şahsi hak sahibi olan bütün kişileri bağlar.

c) İlişkiler Bakımından : Yönetim Planı, Kat Mülkiyeti esasına göre tasarruf
edilecek Validesuyu Konutları Sitesi üzerinde, bu tasarruf biçiminden doğan bütün ilişkileri, bu meyanda sitenin tamamından, bağımsız bölüm ve eklentilerden ve ortak yerlerden yararlanılmasından, bunların kullanılmasından, işletilmesinden, korunmasından, bakım ve onarımından doğacak her türlü ilişkiyi, bağımsız bölümler ve eklentileriyle ortak yerler üzerindeki hukuki ve maddi tasarruflar dolayısıyla bağımsız bölüm malikleri, kat irtifakı ve diğer ayni hak sahipleri ile kişisel hak sahipleri ve bunlara bağlı olarak sitede oturan , bulunan veya herhangi bir suretle zilyed olan kişilerin aralarında meydana gelebilecek her çeşit ilişkiyi kapsar. Yönetim Planı bağımsız bölüm maliklerini, intifa ve sükna hakkı sahiplerini ve bunlardan miras, satış, hibe, trampa vesair yollardan pay ve hak iktisap edecek olan bütün yeni malik ve hak sahiplerini bağlayacağı gibi, bağımsız bölümlerini kiraya veren malik veya intifa hakkı sahipleri kira sözleşmelerine, bo Yönetim Planına aykırı hüküm koyamazlar. Blok yapıların ve bağımsız bölümlerin tahsis şeklini değiştiremezler.

MADDE.6. Ana gayri menkul, 17323 parsel üzerinde yer alan 2 adet işyeri ve 40 adet konut ve işyerlerinden müteşekkil bir bütündür. Kat Mülkiyeti kütüğünde işyeri veya ticaret alanı/yeri olarak gösterilen bağımsız bölümler haricindeki bağımsız bölümler sadece konut olarak kullanılacaktır.

MADDE.7. Ana gayri menkulün bağımsız bölümlerine tahsis edilen eklenti dışında
Kat Mülkiyeti Kanunun 4. maddesinde sayılan;

a. Temeller ve ana duvarlar, merdivenler, merdiven sahanlıkları,
merdiven korkulukları,
b. Genel giriş kapıları, antreler, bağımsız bölümleri ayıran ortak
duvarlar, tavanlar ve tabanlar,
c. Bahçeler, avlular, parklar,
d. Kapıcı, teknisyen, bahçıvan, güvenlik görevlileri odaları, bunlara ait her türlü tesisat,
e. Pompalar, sıcak ve soğuk su tesisatları, su depoları, her türlü tanklar, ve yakıt depoları, bunlara ait her türlü tesisat,
f. Sığınaklar, müşterek elektrik tesisatları, sayaçlar, ziller, merdiven otomatları, müşterek TV antenleri, jeneratörler
g. Çatılar, üst katların balkon siperleri, bacalar, yağmur olukları, genel kanalizasyon tesisatları,
h. Spor alanları, sosyal tesisler, açık yüzme havuzu ve ortak alanlar
(Bu alanlar sadece konutların kullanımına ait olup işyeri sahipleri veya her ne sıfatla olursa olsun işyerlerini kullanan şahıslar bu maddede sayılı alanları kullanmazlar. Ayrıca , bu madde kapsamında anılan spor alanları , sosyal tesisler , açık yüzme havuzu ve diğer ortak alanlar ; kar gayesi olmaksızın ve sadece konut vasfındaki bağımsız bölümlerde ikamet eden site sakinlerine hizmet vermek , site sakinleri haricinde kimseye hizmet vermemek şartıyla , Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından bu yönde alınacak bir kararla , birlikte veya ayrı ayrı dışarıdan bir işletmeciye kiralanabilir.)
i. Yukarıda yazılanlar dışında tüm maliklerin ortaklaşa kullandıkları bilumum yer ve alanlar da ortak yerler sayılır.

MADDE.8. Ortak yerlerin bozulmasına veya hasarın bağımsız bölüm maliklerinden
biri veya onun bağımsız bölümünden faydalanan kimseler, kusurlu hareketleri ile sebep olmuşlarsa, ortak gider o bağımsız bölüm maliki tarafından ödenir. Bu masrafları bağımsız bölüm malikleri ödemişlerse yaptıkları ödemeler oranında sebep olan şahsa/şahıslara rüc’u hakları vardır.

MADDE.9. Yönetim Planı, bağımsız bölüm maliklerinin 4/5 inin oyları ile karar
vermeleri halinde değiştirilebilir.

MADDE.10. Bu yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde , Kat Mülkiyeti
Kanunu, Medeni Kanun ve diğer kanunların emredici hükümleri
uygulanır.BÖLÜM II

BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A. BAĞIMSIZ BÖLÜM VE ORTAK YERLER ÜZERİNDEKİ HAKLARI :

MADDE.11. Bağımsız Bölüm Malikleri, kendilerine ayrılan bağımsız bölümler üzerinde bu yönetim planı ve Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla Medeni Kanunun tanıdığı tüm hak ve yetkilere sahiptirler.

MADDE.12. Bağımsız Bölüm Maliklerinin, ana taşınmazın Ortak Yerleri üzerinde
kullanma hakları vardır. 7. maddenin h. bendinde mevcut olan işyeri sahipleri veya kullanıcılarına dair istisna saklıdır.

MADDE.13 Site altyapısını oluşturan temiz (sıcak ve soğuk) su , pis su tesisatı ile
yolları ve iletişim bağlantıları da bir bütün oluşturduğundan ve giderleri tüm bağımsız bölüm maliklerince paylaşıldığından işbu yönetim planın ekindeki paftada detayları yer gösterilmiş olan söz konusu tesisat, teçhizat ve alanlar ortak yer niteliğinde bulunsa bile bütün bağımsız bölüm maliklerinin bireysel ve ortak kullanımına açıktır.
Bağımsız Bölüm Malikleri, bu maddede belirtilen yararlanma haklarını
kullanırken diğer Bağımsız Bölüm Maliklerinin haklarını da gözetmek ve Yönetim tarafından yapılan düzenlemelere aynen uymakla yükümlüdürler.B. BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

MADDE.14. Bağımsız bölüm malikleri, gerek bağımsız bölümlerini gerek
eklentilerini ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymakla,
özellikle birbirini rahatsız etmemekle, birbirinin haklarını çiğnememekle
ve Yönetim Planı hükümlerine ve yasalarca konulmuş düzenlemelere
uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Yönetim Planında bağımsız bölüm maliklerinin borçlarına ilişkin
hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma hakkı sahiplerine de uygulanır. Bu borçları yerine getirmeyenler bağımsız bölüm malikleri ile birlikte , müteselsil olarak sorumlu olurlar.

MADDE.15. Bağımsız bölüm malikleri kendi bağımsız bölümlerini, eklentilerini,
tahsisli alanlarını ve ortak yerleri kullanırken iyi niyet kuralları içinde davranmak, diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek davranışlardan kaçınmak, birbirlerinin haklarına saygılı olmak ve yönetim planı hükümlerine uymak zorundadırlar.
Bu doğrultuda ;
a. Bağımsız bölümlerin teslim edilmeleri anındaki halihazır durum ve nitelikleri esastır. Bağımsız bölümlerin maliklere teslim edildiği şekli ve Tapu Kütüğündeki durumları ve belirtilen nitelikleri değiştirilemeyeceği gibi, bunların tescil olunmuş nitelikleri dışında başka bir amaçla kullanılması veya kullanılmak üzere her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilere tahsisi caiz değildir. Malikler bu hususu kabul ettiklerini ve ilerde buna aykırı olacak şekilde hareket etmeyeceklerini, kendilerine ait veya Validesuyu Konutları Sitesi dahilindeki diğer bağımsız bölümler hakkında, teslim anındaki nitelikleri(kat planları vs..) değiştirmek amacıyla hiçbir girişimde bulunmamayı bu yönetim planının imzalanması ile taahhüt etmişlerdir.

Özellikle Tapu Kütüğünde konut olarak gösterilen bağımsız
bölümlerin hiçbir şekilde konut dışında başka amaçla kullanılması caiz değildir. Buralarda hiçbir şekilde; Pansiyon, otel hastane, bakımevi, dispanser, klinik, poliklinik, eczane, ve laboratuar vb. gibi tesisler kurulamaz, sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, bar, pavyon, diskotek, dans salonu, klüp, elektronik oyunlar salonu, internet cafe vb. gibi eğlence yerleri ile sendika, dernek, resmi daire, şirket işyeri, dershane, lokanta,
pastane, fırın, imalathane, boyahane, temizleyici, dükkan, bakkal, basımevi, galeri, çarşı, butik, spor veya balo salonu, moda evi, kreş, çocuk yuvası vb. gibi işyerleri kesinlikle açılamaz. Bağımsız bölümlerde doktor, avukat, muhasebeci, serbest meslek bürolarının açılması ve ne maksatla olursa olsun kurs düzenlenmesi, seminerler verilmesi yasaktır. Sadece Home Office olarak tabir edilebilecek işler için dışarıda gelip gidecek olan 3.şahısların yaratacağı sirkülasyon olmaması kayıt ve şartıyla bağımsız bölümün ev ve ofis şeklinde bir arada kullanılması yönetimin iznine bağlıdır.

Bağımsız bölümler kısmen dahi olsa, parti merkezi şubesi ya da ibadethane olarak kesinlikle kullanılamaz. Bağımsız Bölümlerde, eklentilerinde ve ortak yerlerde ticari maksatla olsun olmasın hayvancılık, bahçecilik vs. yapmak yasaktır.

b. Bağımsız bölüm malikleri ve yararlananları, bağımsız bölümleri ve eklentilerini randevu evi, kumarhane veya benzeri yerler açmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar.

c. Bağımsız bölüm malikleri ve yararlananları Validesuyu Konutları Sitesinin, parselinin, blok yapının ve bağımsız bölümlerinin mimari durumunu ve güzelliklerini korumaya mecburdurlar.

d. Bağımsız bölüm malikleri,bağımsız bölümlerinin pencerelerinden, balkonlarından halı, kilim v.s silkemezler, çöp atamazlar ve su dökemezler.
Bağımsız bölüm malikleri günlük çöplerini yönetimin saptayacağı
esaslara uygun şekilde depolamakla yükümlüdürler. Bağımsız
bölüm malikleri bahçelere ve balkonlara çamaşır ipi geremez,
çamaşır asamazlar.

e. Bağımsız bölüm malikleri bağımsız bölümlerde diğer kat maliklerine rahatsızlık vermeyecek türden evcil hayvan besleyebilirler. Ancak evcil hayvan sınıfına girebilecek olan köpeklerden; Pitbull, Doberman, Rotweiller, Bull Terrier ve benzeri vahşi tür köpeklerin beslenmesi, siteye sokulması site yönetiminin iznine bağlıdır. Beslenebilecek olan evcil hayvanlar özellikle ortak yerlerde başıboş bırakılamazlar. Sadece sahiplerinin gözetimi altında ve bu yerlerin kirletilmesine meydan vermeyecek önlemler alınması koşulu ve tasma ile gezdirilmeleri mümkündür. Bu hayvanların başkalarına bir zarar vermeleri durumunda doğacak bu zarardan bizzat sahipleri sorumlu olup, Yönetimin hiçbir sorumluluğu olmadığını kat malikleri peşinen kabul etmişlerdir. Site sakinleri temizlik için hayvanlarının tuvalet ihtiyacında kullandıkları yerlerin temizliğini yapmak zorundadırlar. Evcil hayvan beslenmesinde ana koşul mahalle sakinlerinin rahatsız edilmemesidir.
f. Yönetim organı, gerektiğinde bağımsız bölümde beslenebilecek evcil hayvanlar yönünde tür, cins ve sayı olarak yasak ve sınırlamalar koyabilir.

Validesuyu Konutları Sitesinde kurban kesilmesi veya kurbanlık hayvan bulundurulması kesinlikle yasaktır.

g. Bağımsız Bölüm Malikleri veya buralardan faydalananlar, Kendi
bağımsız bölüm, eklentileri ve ortak yerlerde diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edici toplantılar tertip edemezler ve gürültülü hareketlerde bulunamazlar.

Ancak; nişan, nikah gibi istisnai sebeplerle tertip edilecek toplantılar en az 1 hafta önceden yönetime bildirilmesi zorunlu olup, bu düzenlemelerde bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmemek için azami itinayı göstermek mecburidir.

h. Bağımsız bölüm Malikleri, bağımsız bölümlerde, eklentilerde, ortak yerlerde patlayıcı, yanıcı ve pis kokulu maddeler bulunduramaz, kat malikleri kurulunca kendilerine ayrılan yerler dışındaki ortak yerlere hiçbir şey bırakamazlar.

i. Her iki parseldeki konut niteliğindeki bağımsız bölüm malikleri ile bağımsız bölümlerden faydalananlar için bir kapalı otopark belirlenmiş ve projede gösterilmiştir.
Kapalı otoparktan her bir konut için daire başına bir adet araç yeri tahsis edilecektir. Kapalı otoparka bunlar dışında kalan araçlar park edemeyecektir.
Projede belirtilen araç park alanları dışında kalan yerlere araç
park edilemez.
İşyerlerinin otoparkı ayrı olacak ve vaziyet planında gösterilecektir.

Gezinti yolları, Validesuyu Konutları Sitesinde hak sahibi olanlarla, onlara tabi kişilerin gezmeleri, yürüyüş yapmaları için kullanılacak yollardır. Bu yollara araçla girmek, geçişi engelleyecek yük ve eşya taşımak, bırakmak, buralarda oyun oynamak, hafif koşu dışında spor yapmak yasaktır.

j. Kapalı otoparka LPG ile çalışan motorlu taşıtların girmesi
yasaktır.

k. En alt bodrum katlar barış zamanları dışında sığınak olarak kullanılacaktır. Barış zamanında ise otopark olarak kullanılacaktır.

MADDE.16. Bağımsız bölüm Malikleri , diğer bir bağımsız bölüm ve ortak yerlerde
meydana gelmiş veya gelecek bir arızanın giderilmesi için kendi bağımsız bölümüne ve eklentilerine girmenin zaruret arz ettiği hallerde gerekli müsaadeyi vermeye mecburdurlar.

Bu izin yüzünden bir zarar söz konusu olursa lehine izin verilen bağımsız bölüm malikleri bu zararı derhal tazminle yükümlüdürler.

MADDE.17. Bağımsız Bölümlerin Bahçe dahil eklentilerinin mimari ve estetik
görüntüsünü etkileyen veya bozan bir şekilde tutum ve davranışta bulunmak, geçici nitelikte de olsa caiz değildir.

Bağımsız Bölümlerin çatı, balkon, garaj, bahçe dahil hiçbir yerine ve
hiçbir şekilde TV antenleri, çanak, uydu antenleri takılamaz, ulusal bayramlarda asılan Türk Bayrağı hariç bayrak, flama, reklam panosu vb. asılamaz.

MADDE.18. Bağımsız Bölüm Malikleri, Bağımsız Bölümlerinden her ne sebeple
olursa olsun yararlananların yukarıda belirtilen kurallara uymalarını sağlamakla yükümlüdür.

MADDE.19. Doğa içinde, onunla uyumlu ve kendi özgü bir mimari yapıyla kurulan ve
mimari projelere göre şekillenen Validesuyu Konutları Sitesinde yapıların ve tesislerin, sokak dokularının, bahçe ve parkların birlikte oluşturduğu mimari bütünün karakter ve estetik açıdan bozulmadan korunması amacıyla sitede yapılacak bakım, tadilat, tamiratlar sınırlı tutulmuş ve izne bağlanmıştır. Bu nedenle bağımsız bölüm malikleri aşağıda yazılı kurallara aynen uymakla yükümlüdürler.


a. Bu yönetim planı ile birlikte tapuya verilen ve kat irtifakının
temelini oluşturan plan ve projelerde bağımsız bölümlerin her birinin garaj dahil bütün inşaat metrekare alanları ve brüt taban alanları arttırılamaz, yapı yükseklikleri değiştirilemez, her ne şekilde olursa olsun mevcut bina alanlarına ilave yapılamaz.

b. Bağımsız bölüm Malikleri ana taşınmazın bakımına ve mimari durumu ile özelliğini ve sağlamlığını titizlikli korumaya mecburdurlar. Bağımsız bölüm maliklerinden herhangi biri ortak yerlerde kendisi ile ilgili inşaat, onarım, tesisler, değişik renk ve malzeme ile dış badana boya veya kaplama yapamazlar.

c. Bağımsız bölüm malikleri kendi bağımsız bölümlerinde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesisler değişiklikler yapamaz. Taban, tavan, ve birbirlerine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantı duvarlarında, bu bölüm malik/maliklerinin rızası ile ana yapıya, mimari özelliğe dış görünüme zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.

d. Bağımsız bölüm malikleri kendi bağımsız bölümleri ve eklentilerinde dahi olsa, balkonları kapatmak, panjur takmak v.b gibi ana gayri menkulün ve sitenin estetik ve özelliğini bozacak eklenti , tadilat v.b herhangi bir yapı ve tesisat yapamazlar.

k. Klimaların monte edileceği yerler ve klima tesisat projeleri Validesuyu Konutları Sitesi Yönetim Planı ekinde belirtilmiştir. Bağımsız bölüm malikleri bunun dışındaki yerlere klima monte ettiremezler.

l. Bağımsız bölüm maliklerinden herhangi birinin, yukarıda belirtilen
kurallara uymayan mimari değişiklik girişimlerine karşı, diğer bağımsız bölüm maliklerinden her birinin müdahale hakkı vardır.

MADDE.20. Yukarıdaki maddelerde zikredilen mükellefiyetler, bağımsız bölümlerden
kiracı olarak veya başka bir sıfatla faydalanan kimseleri de bağımsız bölüm maliki gibi bağlar.

Bağımsız bölüm malikleri, bunlardan her ne suretle olursa olsun belirli bir süre devamlı türde yararlanacakların isimlerini böyle bir durumun doğuşundan itibaren on gün içinde yönetime bildirmekle yükümlüdür.


BÖLÜM III

İŞLETME PROJESİ VE GENEL GİDERLERE KATILMA

İşletme projesi yapmaya ve genel giderleri tahsil etmeye Site Yönetim Kurulu yetkilidir.

GENEL İLKELER :

MADDE.21. Sitede bağımsız bölüm maliklerine en az yükle en kaliteli hizmetin
verilmesi amaçlanmış ve bu nedenle;

a. Ana taşınmazın ve site ile ilgili bütün ortak hizmetlerin toplu
olarak bir yönetim tarafından yürütülmesi,

b. Site için yapılacak hizmetlere ilişkin ortak giderlerin tüm bağımsız
bölüm malikleri tarafından karşılanması,

c. Hizmetlere ilişkin başlıca ortak giderlerin;

I. Genel Yönetim ve Personel giderleri,

II. Site Yönetimi’nin vereceği yönetim hizmetleri,

III. Personel giderleri

IV. Çöp toplama ve nakliye giderleri,

V. Uydu TV, ana taşınmaz ortak yerleri, yollar ve çevre aydınlatması tesisatı ile jeneratörlere ilişkin bakım ve işletme giderleri,

VI. Ana gayri menkulün boya, badana, bakım, onarım, temizlik işleri ile ortak tesislerin işletilmesi, bahçe düzenlemesi, spor alanlarının bakım onarım ve temizliği alt yapı, kanalizasyon, sıcak ve soğuk su, pis su tesislerinin yapımı ve onarımı işletmesi, site yönetim hizmetleri vb. gibi hizmetlerin giderleri,

VII. Isınma ve sıcak su için yakıt temini,

VIII. Genel peyzajın korunması ve geliştirilmesi ve bunların özel mülkiyet kapsamı dışında kalan alanlarının yeşillendirilmesi ve çiçeklendirilmesine ilişkin her türlü bakım, geliştirme ve yenileme giderleri,

IX. Ve yeni yatırım giderlerinden,
İbaret bulunduğu ilkeleri kabul edilmiştir.

İŞLETME PROJESİ :

MADDE.22. a. Sitenin bir yıllık yönetimine ilişkin tahmini gelir ve gider tutarları,

b. Bütün bağımsız bölüm maliklerine giderlerden Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu yönetim planında tespit edilen payları oranında isabet edecek miktarı,

c. Tahmini giderleri karşılamak üzere her bağımsız bölüm malikinin ödemesi gereken avans miktarları ve bu avansların ödeme şekil ve zamanı gösterilir,

d. Ana gayri menkulün boya, badana, bakım, onarım, temizlik işleri
ile ortak tesislerin işletilmesi, bahçe düzenlemesi, spor alanlarının bakım, onarım ve temizliği, alt yapı, kanalizasyon, sıcak ve soğuk su, pis su tesislerinin yapımı ve onarımı, işletmesi, site yönetim hizmetleri vb. gibi hizmetler için gerçek veya tüzel kişiler ile her türlü sözleşmeleri akdeder.

e. Isınma ve sıcak su için yakıt temin eder.

e. Site Yönetim Kurulu bu sayılanlar dışında gerekli her türlü
site hizmetlerini yapar ve yaptığı işler ile ilgili olarak gelir ve giderlerin hesabını ilk BKMK ‘da bağımsız bölüm maliklerine sunar.

ORTAK GİDERLERİN ÖDENMESİ :

MADDE.23. A.- Bağımsız bölüm malikleri aşağıda yazılı ortak giderlere arsa payı
oranına göre katılırlar ;

a. Bahçe duvarları, ana duvarlar, merdivenler, bahçeler, çatılar, bina dış cephe boya ve bakımı ve Kat
Mülkiyeti Kanunda ve Yönetim Planımızda belirtilen tüm
ortak yerlerin onarım ve yenileme giderlerine,

b. Ortak yerlerde kullanılan ısıtma, sıcak-soğuk su ve elektrik ile temizlik giderlerine,

c. Otopark görevlilerinin maaşlarına,

d. Kat Malikleri Kurulu ana taşınmazın sigorta ettirilmesine
karar vermişse , Kat Malikleri Kurulu ana taşınmazın
sigorta ettirilmesine oy çokluğu ile karar vermiş olsa bile,
bu karara olumsuz oy verenler de sigorta bedellerine
katılmakla yükümlüdürler. Sigorta yapılmasına karar
verilmesi halinde kat malikleri sigorta giderlerine kendi
arsa payı oranında katılmakla yükümlüdürler. Ana
taşınmazda hasar söz konusu olduğunda, alınacak sigorta
bedelinin harcanmasında Kat Mülkiyeti Kanunu 21.
madde hükümleri uygulanır.

e. Ana taşınmaz sigorta edilsin veya edilmesin, her bağımsız
bölüm maliki, kendi bölümünü ayrıca sigorta ettirebilir, bu
halde sigorta bedeli bağımsız bölüm malikinin kendisine
aittir.

f. Ana taşınmaz içinde bulunan umuma açık her türlü
bahçe, yol, park, yeşil saha, çocuk bahçeleri, sosyal
tesis ve spor tesisleri vs. tesislerin bakımı, ısıtılması, genel TV. Anten kurulum ve bakım masrafları,

g. Kapıcı, kaloriferci, teknisyen yönetici vb. gibi yardımcı
elemanların ücretleri,

h. Her bağımsız bölümün sıcak ve soğuk su saatleri
okunarak sarfiyatları saptanan m3 fiyatına göre
hesaplandıktan sonra o bölümden yararlananlardan veya
kat malikinden tahsil edilecektir.

i. Sitenin güvenlik hizmetleri için iki ayrı güvenlik birimi
oluşturulacaktır. Oluşturulacak bu güvenlik birimlerinden, İş
yerleri için ayrı güvenlik birimi , konutlar için ayrı güvenlik
birimi görevlendirilecektir. Konutlar kendilerine ait güvenlik hizmet bedellerini aralarında belirlenen oranlara göre paylaşarak ödeyeceklerdir.

j. İş yerleri kendilerine ait güvenlik biriminin hizmet bedellerini
eşit paylaşarak ödeyeceklerdir.

k. Sitenin temizlik hizmetleri için iki ayrı temizlik birimi oluşturulacaktır. Oluşturulacak bu temizlik birimlerinden, İş yerleri için ayrı temizlik birimi , konutlar için ayrı temizlik birimi görevlendirilecektir.Konutlar kendilerine ait temizlik hizmet bedellerini belirlenen oranlara göre paylaşarak ödeyeceklerdir.

l. İş yerleri kendilerine ait temizlik biriminin hizmet bedellerini eşit olarak paylaşarak ödeyeceklerdir.

m. Ticaret merkezinin tuvaletleri iş yerlerine ait ortak alan olup bu
tuvaletlerin bakım, onarım ve temizlik giderleri de yine iş yerleri arasında eşit olarak paylaşılmak suretiyle karşılanacaktır.

MADDE.24. Bağımsız bölüm malikleri ortak yerler veya tesisler üzerindeki kullanma
hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç duymadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

MADDE.25. Ortak tesislerin bozulmasına bağımsız bölüm maliklerinden biri veya
bağımsız bölümden faydalanan kimse kusurlu hareketi ile sebep olmuşsa onarım giderleri o bağımsız bölüm maliki tarafından ödenir.

MADDE.26. Gider ve avans payını ödemeyen bağımsız bölüm maliki hakkında
diğer bağımsız bölüm maliklerinden her biri veya Ana Gayrimenkul Yönetimi tarafından takip veya dava açılabilir. Gider veya avans borcunun tamamını ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için Kat Mülkiyeti Yasasının 20. maddesi hükmü gereğince aylık yüzde beş (% 5) hesabı ile gecikme tazminatını ödemekle yükümlüdür.

MADDE.27. Bağımsız bölüm malikinin payına düşen gider ve avans borcu ile
gecikme tazminatından, bağımsız bölümde kiracı olarak oturanlar da müteselsilen sorumludur. Ancak kiracının sorumluluğu ödenmekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

BÖLÜM IV

YÖNETİM ORGANLARI

BLOK KAT MALİKLERİ KURULU (BKMK)

MADDE.28. Sitedeki parseller üzerinde ayrık düzende inşa edilmiş olan blok
yapıların kat maliklerinden oluşan “Blok Kat Malikleri Kurulu” sadece kendi bloklarını ilgilendiren konuda (blok altındaki otoparklar hariçtir) karar alır ve iki adet blok temsilcisi seçer. Blokları ile ilgili her türlü karar alma yetkisi BKMK ‘na aittir. Ancak blok altındaki otoparklar ile ilgili kararlar Toplu Yapı Temsilciler Kurulu (TYTK) tarafından alınır. Alınan bu kararlar, sitenin genel yönetim ilkeleri ve bloklar arasındaki ahenk ve düzeni bozmamak kaydı ile işletme projesine de dahil edilmek suretiyle Site Yönetim Kurulu (SYK) tarafından uygulanır. Blok Temsilcilerinin uygulama ve tahsilat yetkisi yoktur.

MADDE.29. Kat Malikleri Kurulunda her bağımsız bölüm maliki bağımsız bölümünün
arsa payının oranı ne olursa olsun BİR OY hakkına sahiptir.

Aynı şahıs birden fazla bağımsız bölüme sahipse her bağımsız bölüm için bir oy hakkı vardır. Ancak bir şahsın sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinde (1/3) fazla olamaz.

Bir bağımsız bölümde birden fazla kimse malik ise içlerinde vekalet verecekleri birisi onları temsil eder. Bağımsız bölüm malikleri kendilerini Kat Malikleri Kurulunda vekille temsil ettirebilirler. Bu vekil kat maliklerinden biri olabileceği gibi dışardan bir kişi de olabilir. Ancak bir kimsenin asalet ve vekaleten sahip olduğu oy sayısı oyların üçte birini (1/3) geçemez.

Bağımsız bölüm maliki reşit değilse veya kısıtlı ise vasisi tarafından temsil olunur.

MADDE.30. Blok Kat Malikleri Kurulu her yıl Aralık ayı içinde toplanır. Toplantı
çağrısı SYK tarafından yapılır. Önemli bir sebebin çıkması halinde SYK veya bağımsız bölüm maliklerinin 1/3 ünün yazılı talebiyle toplanabilirler.
Toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağını SYK tayin eder ve toplantı en az 5 gün önce bağımsız bölüm maliklerine imza karşılığı bildirilir.

MADDE.31. Blok Kat Malikleri Kurulu bağımsız bölüm malikleri sayısı ve arsa payı
bakımından yarıdan bir fazlası ile toplanır. Toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alınır. Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu yönetim planında karar verme sayısına ilişkin özel haller saklıdır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantı bir hafta içinde yapılır. Bu toplantıda yeter sayı aranmaz ve katılanların oy çokluğu ile karar verilir. Kat Mülkiyeti Kanunun ve bu yönetim planında karar verme
sayısına ilişkin özel haller saklıdır.

MADDE.32. Toplantılarda yalnız o toplantının gündeminde bulunan maddeler
görüşülebilir. Ancak toplantıda mevcut üyelerin 1/3’ü isterse başka hususlar da gündeme alınarak görüşülebilir.

MADDE.33. Bütün bağımsız bölüm malikleri ile onların varisleri veya bağımsız
bölümü sonradan iktisap edenler yahut o bağımsız bölümde kiracı veya başka nedenlerle oturanlar veya faydalananlar ile Site Yönetim Kurulu ve Site Denetleme Kurulu Kat Malikleri Kurulu Kararlarına uymakla yükümlüdürler.

MADDE.34. Kat Malikleri Kurulunca alınan kararlar, yönetim kurulu tarafından o
toplantıya katılamamış olan bağımsız bölüm maliklerine ve bağımsız bölümden faydalananlara varsa kiracılara usulüne uygun olarak duyurulur.

MADDE.35. Kat Malikleri Kurulu kararları yönetim kurulu tarafından Noter tasdikli bir
karar defterine yazılır ve altı toplantıya katılan maliklerce imzalanır. karşı oy sahipleri nedeni bildirmek suretiyle imzalarlar.

BLOK TEMSİLCİLERİ

MADDE.36. Blok Kat Malikleri Kurulları (BKMK) kendilerini Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda (TYTK) temsil etmek üzere o bloktaki kat malikleri arasından iki adet temsilci seçerler. Blok Temsilcilerinin görev süresi bir yıldır.Blok Temsilcilerinin temsil ettikleri blokları yönetme ve blok hakkında alınan kararları uygulama yetkileri yoktur. Alınan kararlar Site Yönetim Kurulu tarafından Madde 28 deki esaslar dahilinde uygulanır.


BÖLÜM V

ANA GAYRİMENKULÜN YÖNETİMİ

TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU (TYTK)

MADDE.37. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Blok Kat Malikleri Kurulları tarafından
seçilen Blok Temsilcilerinden oluşan Sitedeki en üst karar organıdır. Site Yönetim ve Denetim Kurulu TYTK tarafından seçilir veya görevlerine gerek görüldüğünde son verilebilir. SYK üyelerine verilecek ücreti belirler. İşletme projesini karara bağlar. SYK ve SDK ‘nu ibra eder. Ortak yerler ve sitenin genel yönetimi ile ilgili her türlü kararı alır. TYTK üyelerinin görev süresi Blok Temsilcilerinin görev süresi ile aynıdır. İki ayda bir toplanır. Toplantı çağrısı SYK tarafından yapılır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğunun vereceği karar ile alır.

Blok Kat Malikleri, Yönetim Planı’nın UĞURGÜL A.Ş. tarafından
hazırlanarak tapuya tescil ettirileceğini ve bu Yönetim Planında ilke olarak “Validesuyu Konutları” Sitesi Yönetiminin UĞURGÜL A.Ş. veya onun görevlendireceği bir servis şirketi aracılığıyla Ana Gayrimenkulün bağımsız bölümleri sayısı toplamının 1/4‘ünün sahiplerine teslimi anından itibaren başlamak üzere aralıksız olarak 5 (beş) yıl süre ile işletme ve yönetimi elinde bulunduracağını peşinen kabul ve beyan etmişlerdir. Yönetim şirketinin giderleri de ortak giderlerden sayılır.

Ancak bu 5 yıllık yönetim süresini kullanma hakkından UĞURGÜL A.Ş. tek taraflı olarak her zaman vazgeçme hakkına sahiptir. Bu durumda veya bu 5 yıllık yönetim ve işletme süresinin dolmasını takip eden yıllarda Yönetim Kurulu’nun ne şekilde seçileceği esasları ile yönetimin genel çalışma esasları Yönetim Planında düzenlenmiştir.

SİTE YÖNETİM KURULU (SYK)

MADDE.38. Site Yönetim Kurulu TYTK tarafından kat malikleri arasından veya kendi içersinden veya dışarıdan seçilir. Üç kişiden oluşur. Kendi arasından başkanını ve başkan vekilini seçer.

MADDE.39. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin adı soyadı ile ev ve işyeri
adreslerinin, ana taşınmazın giriş kapısının yanına çerçeve içinde asılması mecburidir.

MADDE.40. Yönetim Kurulu Kat Mülkiyeti Kanunu’nda gösterilen işleri ve özellikle
aşağıdaki işleri görür;

a. BKMK ve TYTK nu Yönetim Planı hükümleri çerçevesinde toplantıya çağırır.

b. İşletme Projesini hazırlayarak TYTK ‘nun onayına sunar, genel giderleri ve avans bedellerini toplar.

c. BKMK ve TYTK tarafındanalınan kararları uygular.

d. Ana taşınmazın amacına uygun olarak kullanılması, korunması, bakım ve onarımı için gereken tedbirleri alır

e. Onaylanmış İşletme Projesinde ön görülmeyen yeni hizmetlerin gerekli olması veya öngörülmüş olmakla birlikte hizmete ayrılmış tutarın yetersiz kalması nedeniyle yapılması gerekebilecek İşletme Projesi değişikliklerini hazırlayıp genel kurulun onayına sunar,

f. Kanunda ve Yönetim Planında öngörülen defter ve kayıtları düzenli ve doğru olarak tutar ve yıl sonunda genel kurula hesap ve rapor verir.

g. Kat Mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen bağımsız bölüm maliklerine veya bağımsız bölümden faydalananlara karşı dava açar, icra takibi yapar veya bunların yapılması için vekil tutar.

h. Topladığı paraları, kendi adına fakat yöneticisi bulunduğu taşınmaz hesabına olmak üzere bankada hesap açar.

i. Site Yönetim Kurulu seçimini izleyen 15 gün içinde bir İşletme Projesi hazırlayarak, ana taşınmazın yıllık gelir ve gider tahmini bütçesini kat maliklerine tebliğ eder. İmza karşılığı veya taahhütlü mektupla yapılan tebliğden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmezse İşletme Projesi kesinleşir. Eğer İşletme Projesi, kat malikleri genel kurul toplantısında görüşülerek alınan karar deftere yazılıp imzalanmış ise sadece toplantıya katılmayanlara kararın tebliği ile yetinilir. Bağımsız bölüm maliklerinden bir İşletme Projesine itiraz ederse durum Kat Malikleri Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

j. Sitenin bir yıllık yönetimine ilişkin tahmini gelir ve gider tutarlarını belirler,

k. Bütün bağımsız bölüm maliklerine giderlerden Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu yönetim planında tespit edilen payları oranında isabet edecek miktarı belirler,

l. Tahmini giderleri karşılamak üzere her bağımsız bölüm malikinin ödemesi gereken avans miktarları ve bu avansların ödeme şekil ve zamanları gösterilir,

m. Ana gayri menkulün boya, badana, bakım, onarım, temizlik işleri ile ortak tesislerin işletilmesi, bahçe düzenlemesi, spor alanlarının bakım onarım ve temizliği alt yapı, kanalizasyon, sıcak ve soğuk su, pis su tesislerinin yapımı ve onarımı işletmesi, site yönetim hizmetleri vb. gibi hizmetler için gerçek veya tüzel kişiler ile her türlü sözleşmeleri akdeder.

n. Isınma ve sıcak su için yakıt temin eder.

o. Yönetim hizmetleri ile ilgili personeli işe alır, bunlarla sözleşme yapar, gerektiğinde işlerine son verir, İş ve Sosyal Sigortalar Kanununa göre yapılması gerekli işleri yapar,

p. Site ortak yer ve tesislerinin sigortalarını yaptırır,

r. Yönetim bu sayılanlar dışında gerekli her türlü site hizmetlerini
yapar ve yaptığı işler ile ilgili olarak gelir ve giderlerin hesabını
ilk Kat Malikleri Kurulunda, bağımsız bölüm maliklerine sunar.

s. Konut niteliğindeki kat maliklerine tahsis edilen otopark alanları
dışındaki otopark alanlarının ne şekilde kullanılacağını belirler. Bu alanları misafir otoparkı olarak tahsis edebileceği gibi, gerekli gördüğünde bu alanları ücret karşılığında kat maliklerine tahsis edebilir.

MADDE.41. Yönetim Kurulu aşağıdaki defter ve kayıtları tutar;

a. Karar defteri; Noterden tasdikli bu deftere kat malikleri genel kurulunda alınan kararlar ile yönetim kurul halinde çalışmakta ise kurul kararları yazılır.

b. Gelir ve Gider Defteri; Bu defterlerin Gelirler hanesine ödemenin hangi tarihte, kimin tarafından, ne miktarda ve ne için yapıldığına dair kayıtlar bulunur. Giderler hanesinde ise, hangi tarihte, ne için, ne miktarda, hangi kişi veya kuruluşa ödemenin yapıldığını gösteren kayıtlar bulunur.

c. Alındı Belgesi; çift nüsha olarak, sıra numaraları yazılı olan bu makbuzlarda paranın hangi tarihte, kimin tarafından ve hangi dönem için ve ne miktarda ödendiğine dair kayıtlar bulunur.

d. Karar Defteri ile Gelir ve Gider Defterlerinin sayfalarının noterden tasdiki olması ve ayrıca her yılın OCAK ayında ara tasdikinin yapılması gerekir.BÖLÜM VI

SİTE DENETİM KURULU

MADDE.42. Yönetimin denetlenmesi, TYTK tarafından ile seçilecek 3 asil 3 yedek üyeden oluşan denetçi tarafından yapılır. Denetçilerin, bağımsız bölüm maliki olması şarttır. Seçilen Denetim Kurulu kendi arasından Başkanını ve Yardımcısını seçer. Deneticiler ücret almazlar.

Denetim her yıl Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa defter ve kayıtlar üzerinde yapılır. Haklı bir sebep çıkarsa her zaman için denetleme yapılabilir.

Denetlemenin sonucu her sayfası noter mühür ile tasdikli bir deftere yazılarak denetçi tarafında imzalanır.

Denetleme raporunun özeti çoğaltılarak, genel kurul toplantısından önce bağımsız bölüm maliklerine yazı ile tebliği edilir.

BÖLÜM VII

SON HÜKÜMLER

MADDE.43. Tüm bağımsız bölüm malikleri sitede yapılmış ve yapılacak her türlü alt
ve üst yapı tesisleri dolayısıyla gayri menkullerinde lehte ve aleyhte bedelli veya bedelsiz bil cümle irtifak hakları tesisine muvafakat ettiklerini bu Yönetim Planı ile kabul etmişleridir .

MADDE.44. Ortak yerlerde yapılacak faydalı ve lüzumlu değişiklikler ve ilavelere
ilişkin tesis, bakım, işletme giderleri Kat Mülkiyeti Kanunun 42. ve 43. maddelerine göre bağımsız bölüm malikleri tarafından ödenir.

MADDE.45. Kapıcı, kaloriferci, bekçi vb. personelin işe alınması , işten çıkarılması,
ücret ve sosyal haklarının tespiti kat malikleri kuruluna aittir. Ancak genel kurul bunların bir kısmı veya hepsi hakkındaki yetkiyi yöneticiye verilecek bir karar ile devredebilir. Bütün bu hizmetler Ana Gayrimenkulün bağımsız bölümleri sayısı toplamının 1/4‘ünün sahiplerine teslimi anından itibaren beş yıl için UĞURGÜL A.Ş. tarafından yürütülecektir.

Personel ile İş Kanunu hükümlerine göre sözleşme yapılır.

MADDE.46. Ana gayri menkulün bir hakla kısıtlanması veya arsanın bir bölümünün
mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi gibi temliki tasarruflarla ilgili olarak kat malikleri kurulunun oy birliği ile karar verilmesi gerekir.

MADDE.47. Bağımsız bölüm maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden
faydalanan kimsenin(kiracı vs.) kanunda ve Yönetim Planında gösterilmiş bulunan borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Yönetim Kurulu ve bundan zarar gören bağımsız bölüm maliki Kat Mülkiyeti Kanunun 33. maddesi gereğince Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak söz konusu borcun ifası için karar verilmesini isteyebilir.

MADDE.48. Bahçe katları önünde bulunan bahçelerin kullanımı tüm bağımsız bölüm
maliklerine aittir. Bahçe Katları önünde bulunan bahçelerin bakım masrafları yönetim tarafından yapılarak bedelleri bağlayıcı “Peyzaj Projesi”nde belirtilen şekilde paylaşılacaktır.

MADDE.49. Otoparklar numaralanacak, satış sözleşmesi ile kat maliklerine hangi otopark verilmişse o otoparkın kullanımı o bağımsız bölüm malikine ait olacaktır. Bu numaralandırmaların listesi Yönetim Planına eklidir.

Bu madde kiracıları, varisleri ve satış yoluyla iktisap edecek tüm üçüncü şahısları da bağlar.

MADDE.50. Bağımsız bölüm maliklerinden birisi, borç ve yükümlülüklerini yerine
getirmemek suretiyle diğer bağımsız bölüm maliklerinin haklarını onlar için çekilmez hale gelecek şekilde ihlal ederse diğer bağımsız bölüm malikleri o bağımsız bölüm malikinin bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının Kat Mülkiyeti Kanunun 25. maddesi hükümleri dairesinde kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilir.

MADDE.51. Ana taşınmazda oturmayan her bağımsız bölüm maliki , yönetim ve
ortak giderler ile ilgili tebligat yönünden geçerli olmak üzere, Türkiye’ deki bir adresini yöneticiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Validesuyu Konutları Sitesi yönetimi ve ortak giderler ile ilgili tebligatlar bu adrese yapılır.
Adres bilinmemesi hallinde bundan sonraki bütün tebligatlar o kişiye ait bağımsız bölümde fiilen oturana yapılır. Tebligatın bir örneği Validesuyu Konutları Sitesi Yönetim bölümü girişinde bulunan ilan tahtasına asılır.

MADDE.52. …/…./….. tarihinde düzenlenen işbu yönetim planının metin ve muhtevası aşağıda kimlikleri yazılı gayri menkulün, bütün bağımsız bölüm maliklerince okunarak , arzularına uygun olduğunu oy birliği kabul ve beyan ederler.Ekleri:

(Ek-1 Vaziyet Planı 17323 Parsel)
(Ek-2 Otopark Listesi 17323 Parsel)
1261 kez izlendi - 25.11.2021